top

Természetvédelem


Kezdőlap     A projekt bemutatása
JOGSZABÁLYFIGYELÉS PDF Nyomtatás E-mail
Írta: hatósági osztály   
2009. május 25. hétfő, 13:41

A Magyar Közlöny száma

Jogszabály megnevezése

2/2009

A 2009. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 16/2008. (IX.26.) SZMM r. módosításáról

12/2009

16/2009. (I.30.) Korm.r. Egyes kormányrendeleteknek a szmogriadóval összefüggő módosításáról

20/2009

31/2009. (II. 19.) Korm.r. a kölcsönös megfeleltetési szabályok betartását ellenőrző szervekről szóló 322/2007. (XII. 5.) Korm.r. módosításáról

21/2009

34/2009. (II. 20.) Korm.r. a radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek országhatáron át történő szállításának engedélyezéséről

24/2009

38/2009. (II.27.) Korm.r. a kiemelt térségi és megyei területrendezési tervek készítése során az országos, a kiemelt térségi és a megyei övezetek területi érintettségével kapcsolatosan állásfoglalásra jogosult államigazgatási szervek körének kijelöléséről

27/2009

9/2009. (III.6.) OKM rendelet egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről

30/2009

55/2009. (III. 13.) Korm.r. a vásárokról és a piacokról

41/2009

65/2009. (III.31.) Korm.r. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 21/2001. (X.25.) Korm.r. módosításáról

44/2009

2009. évi XIX. tv a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá az egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. tv módosításáról

46/2009

76/2009. (IV. 8.) Korm.r. a területrendezési hatósági eljárásokról

48/2009

86/2009. (IV. 10.) Korm.r. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm.r. módosításáról

48/2009

87/2009. (IV. 10.) Korm.r. A Nemzeti Települési Szennyvíz-elvezetési és –tisztítási Megvalósítási Programmal összefüggő szennyvízelvezetési agglomeráció lehatárolásáról szóló 26/2002. (II. 27.) Korm.r. módosításáról

51/2009

5/2009. (IV. 14.) KvVM r. A vízgazdálkodási tanácsokról

51/2009

6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM e.r. a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről

57/2009

95/2009. (IV. 24.) Korm.r. a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. Tv. végrehajtásáról szóló 179/1999. (XII. 10.) Korm.r. módosításáról

60/2009

55/2009. (IV. 29.) FVM r. a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM r. módosításáról

63/2009

2009. évi XXVIII. Tv egyes agrártárgyú törvények módosításáról

66/2009

104/2009. (V. 14.) Korm.r. A környezetvédelmi termékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeirő

 

l szóló 53/2003. (IV. 11.) Korm.r. módosításáról

67/2009

105/2009. (V. 14.) Korm.r. A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.r., valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm.r. deregulációval összefüggő módosításáról

67/2009

107/2009. (V. 14.) Korm.r. az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi XXVIII. Tv-nyel összefüggő egyes korm.r-ek módosításáról

71/2009

2009. évi XXXVII. Tv. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról

74/2009

7/2009. (V. 29.) KvVM r. A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. tv. végrehajtásáról szóló 10/1995. (IX. 28.) KTM rendelet módosításáról

79/2009

123/2009. (VI. 12.) Korm.r. Az egyes veszélyes anyagok és veszélyes készítmények kivitelével, illetve behozatalával összefüggő bejelentési eljárás részletes szabályairól

86/2009

60/2009. (VI. 24.) OGY határozata az éghajlatvédelmi kerettörvény előkészítéséről

85/2009

2009. évi LI. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény, valamint az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról

2009. évi LIII. Tv. A környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. jún. 25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó szennyezőanyag-kibocsátási és –szállítási nyilvántartásról szóló, Kijevben, 2003. máj. 21-én  elfogadott Jegyzőkönyv kihirdetéséről

88/2009

2009. évi LVI. Tv. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. tv. módosításáról szóló 2008. évi CXI. Tv. hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról

2009. évi LVII. Tv. az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes törvények módosításáról

89/2009

2009. évi LX. Tv. az elektronikus közszolgáltatásról

2009. évi LXI. Tv. egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról

90/2009

76/2009. (VI. 30.) KE határozat Városi címadományozásáról

93/2009

143/2009. (VII.6.) Korm.r. Az erdőgazdálkodási és erdővédelmi bírság mértékéről és kiszámításának módjáról

94/2009

1106/2009. (VII.8.) Korm. határozat A Kormány 2009. II. félévi munkatervéről

99/2009

88/2009. (VII. 17.) FVM-KvVM e. rendelet a nem halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet módosításáról

100/2009

2009. évi LXXXIV. Tv. a közbiztonság és a közrend védelmében, illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó egyes törvények módosításáról

101/2009

151/2009. (VII.23.) Korm.r. a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.r. módosításáról

108/2009

10/2009. (VII. 30.) KvVM-EüM e.r. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM e.r. módosításáról

111/2009

11/2009. (VIII. 5.) KvVM rendelet Az állam kizárólagos tulajdonában levő vizek és vízilétesítmények jegyzékéről

116/2009

111/2009. (VIII. 19.) FVM rendelet az idegen és nem honos halfajoknak akvakultúrában való alkalmazásával kapcsolatos szabályokról

124/2009

83/2009. (IX. 3.)  AB határozat

126/2009

120/2009. (IX. 10.) FVM A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet módosításáról

127/2009

182/2009. (IX. 1.) Korm.r. Ket. módosításáról szóló 2008. évi CXI. Tv. hatálybalépésével, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv átültetésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

183/2009. (IX. 10.) Korm.r Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatási előleg fizetéséhez kapcsolódó egyes kormányrendeletek módosításáról

184/2009. (IX. 10.) Korm.r. A közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm.r. módosításáról

185/2009. (IX. 10.) Korm.r. A hatósági közvetítőkről

186/2009. (IX. 10.) Korm.r. A bejelentés köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

187/2009. (IX. 10.) Korm.r. A közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő értesítésről

 

188/2009. (IX. 10.) Korm.r. A közigazgatási hatósági eljárás irataiban lévő személyes és védett adatok megismerhetetlenné tételéért, valamint az ilyen módon kivonatolt iratokról való másolat készítéséért fizetendő késztéséért fizetendő költségtérítésről

129/2009

190/2009. (IX. 15.) Korm.r. A főépítészi tevékenységről

191/2009. (IX. 15.) Korm.r. Az építőipari kivitelezési tevékenységről

193/2009. (IX. 15.) Korm.r. Az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről

194/2009. (IX. 15.) Korm.r. Az építési beruházások megvalósításához szükséges eljárások integrált intézésének részletes szabályairól és a közreműködő hatóságok kijelöléséről

195/2009. (IX. 15.) Korm.r. A honvédelmi és katonai célú építményekkel kapcsolatos építésfelügyeleti tevékenységről

196/2009. (IX. 15.) Korm.r. Az építési beruházások megvalósításának elősegítése érdekében egyes kormányrendeletek módosításáról

197/2009. (IX. 15.) Korm.r. Az ingatlan adataiban bekövetkezett változások igazolásáért, egyes hatósági bizonyítványok kiállításáért, az összevont eljárásért és az integrált eljárásért fizetendő szolgáltatási díjakról

42/2009. (IX. 15.) IRM rendelet A közigazgatási hatósági eljárásban közreműködő hatósági közvetítők, tolmácsok és jelnyelvi tolmácsok díjazásának szabályairól, valamint a tanúk költségtérítéséről szóló 14/2008. (VI. 27.) IRM  rendelet módosításáról

 

Módosítás: ( 2010. február 15. hétfő, 13:01 )
 

Belépés / Login
bottom
top

HBMKH - DJH - KTF

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debreceni Járási Hivatala -
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Székhely: 4025 Debrecen, Hatvan u. 16.
Postacím: 4001 Debrecen Pf.:27.
Telefon: 52/511-000
Fax: 52/511-040
E-mail:kornyezetvedelem.debrecen.jh@hajdu.gov.hu

Az ügyfélfogadás rendje:
hétfő:    8:30-12:00;
szerda:  8:30-12:00, 13:00-16:00;
péntek:  8:30-12:00;

Legfrissebb információk

Legolvasottabb tartalmak

Látogatói statisztika


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

mod_vvisit_counterMa26
mod_vvisit_counterTegnap126
mod_vvisit_counterA héten600
mod_vvisit_counterA hónapban1799
mod_vvisit_counterEddig578528

bottom